...

Κυριακή 23 Μαρτίου 2014
- Η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε κατάλογο με τις εναλλακτικές λύσεις για τους δανειολήπτες κόκκινων δανείων

- Ο δανειολήπτης θα μπορεί να πουλά το ακίνητό του όπου θέλει και με αυτό να αποπληρώνει το δάνειο
- Στην παραπάνω περίπτωση που πουληθεί σε κάποια τράπεζα θα μπορεί να μείνει σε αυτό με ενοίκιο για 3 χρόνια...

- Στις σύντομες λύσεις περιλαμβάνονται περίοδο χάριτος, αναβολή πληρωμής δόσεων και αντικατάσταση δανείου

Όλος ο κατάλογος με τις εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούν να ακολουθούν οι τράπεζες με τους δανειολήπτες προκειμένου να έρχονται σε μία συμφωνία, προκειμένου να ρυθμίζονται τα κόκκινα δάνεια και συγκεκριμένα τα στεγαστικά.

Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνεται μέσα στον Κώδικα Δεοντολογίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο Κώδικας αναφέρεται με λεπτομέρεια στις εναλλακτικές λύσεις για οριστική διευθέτηση των κόκκινων δανείων.

- Εθελοντική παράδοση του ενυπόθηκου ακινήτου στο πλαίσιο μιας ρύθμισης με την τράπεζα

- Ο δανειολήπτης θα μπορεί να μεταβιβάζει το ακίνητό του στην τράπεζα και να υπογράφει μία σύμβαση για ελάχιστη χρονική διάρκεια 5 ετών. Αυτό σημαίνει πως αφού ο δανειολήπτης μεταβιβάσει το σπίτι του θα μπορεί να μένει σε αυτό για 5 χρόνια πληρώνοντας ένα ενοίκιο συμβατικό με τα επίπεδα της αγοράς, το οποίο ενοίκιο θα αφαιρείται από το σύνολο του δανείου.

- Ο δανειολήπτης θα έχει τη δυνατότητα πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου στην τράπεζα ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ή και ιδιώτη για να αποπληρώσει μέρος ή το σύνολο του δανείου. Αυτή η συμφωνία θα μπορεί να συνοδεύεται και από την παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο για ελάχιστη χρονική περίοδο τα 3 χρόνια.

- Μεταβίβαση του δανείου σε άλλο ίδρυμα.

- Αντικατάσταση παλαιού δανείου με νέο μικρότερου υπολοίπου

- Διαχείριση σε εκκαθάριση στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.

- Ρευστοποίηση Εξασφαλίσεων για την ικανοποίηση της απαίτησης του ιδρύματος.

- Δικαστικές/Νομικές Ενέργειες πέραν της ρευστοποίησης εξασφαλίσεων.

Στον αναλυτικό κατάλογο για τις λύσεις που μπορούν να ακολουθούν δανειολήπτες και τράπεζες περιλαμβάνονται και βραχυπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης.

- •Τόκοι μόνο κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου

- Μειωμένες τοκοχρεωλυτικές δόσεις κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου.

- Περίοδος χάριτος

- Αναβολή Πληρωμής Δόσης/Δόσεων.

- Τακτοποίηση Καθυστερούμενου Υπολοίπου

- Κεφαλαιοποίηση καθυστερήσεων

- Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου.

- Αλλαγή Τύπου Επιτοκίου (π.χ. από κυμαινόμενο σε σταθερό).

- Παράταση της διάρκειας.

Μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης


Ως μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης κατατάσσονται τύποι λύσεων ρύθμισης, η διάρκεια της χρονικής περιόδου μεταβολής του σχεδίου αποπληρωμής των οποίων ισούται με ή υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

•ένα βιώσιμο δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση, το οποίο ο δανειολήπτης αποπληρώνει, με βάση την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής και

•υπόλοιπο του δανείου, στο οποίο δεν λογίζονται τόκοι έως μια μεταγενέστερη ημερομηνία αποπληρωμής. Κατά την μεταγενέστερη αυτή ημερομηνία ή πριν από αυτήν, διενεργείται επαναξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής.

Η οποία προσδιορίζεται είτε από την εκτιμώμενη βελτίωση της δυνατότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη είτε από τα εκτιμώμενα έσοδα ρευστοποίησης εμπράγματης εξασφάλισης ή άλλου περιουσιακού στοιχείου με συντηρητικές παραδοχές ρύθμισης.
http://simantra.blogspot.gr/2014/03/5_22.html
Οι αναρτήσεις του blog είναι ως επι των πλείστων από άλλες διαδυκτυακές ιστοσελίδες και γίνεται επιλογή τους απο την ομάδα μας. Οι αναρτήσεις δεν σημαίνει οτι αποτελούν και την άποψη μας. Μπορείτε να σχολιάζεται ελεύθερα οτι θέλετε. Μπορείτε επίσης ελέυθερα να αντιγράφεται τις αναρτήσεις μας αυτούσιες ή σε τμήματα αρκεί να αναφέρεστε στην πηγή με ενεργό link
(ΑΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΈΩΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΕΝΗΜΕΡΏΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΑΦΑΙΡΈΣΟΥΜΕ.)